DDS wil een platform zijn voor verbinding in de regio, zowel naar inhoud, partners, als instrumentarium:

  1. Het doel is om een duurzaam en geïntegreerd toekomstproject uit te werken. We stellen het belang van de regio voorop;
  2. Vervolgens wil DDS zoveel mogelijk partners engageren om dit project tot uitvoering te brengen. Op de verschillende beleidsniveaus, maar ook burgers en private partijen worden in het gemeenschappelijk verhaal betrokken;
  3. We doen dit met slimme en moderne instrumenten. ICT, open data en technologie zijn hefbomen om de gedeelde doelstellingen te bereiken.

VERBINDENDE AMBITIES

DDS ontwikkelt de komende jaren samen met de lokale besturen een sterk en geïntegreerd streekverhaal. De streekvisie is breed en volgt de geest van de sustainable development goals: people, profit en planet worden in hun samenhang gevat.

In het eigen engagement zal DDS zich eerder op de omgevingsthema’s richten. Het samenwerkingsverband wil het economisch weefsel versterken in de regio, inzetten op een doordacht woonbeleid en ruimtelijke planning, werken aan een gedragen klimaat- en energietransitie en een vlotte mobiliteit. Voor DDS zijn dit geen afzonderlijke, maar verweven thema’s, die op een geïntegreerde manier aangepakt worden in projecten.

Tegelijk wil DDS als organisatie voldoende wendbaar zijn inspelen op maatschappelijke evoluties en de noden van gemeenten die daaruit voortvloeien. Dit is een duidelijke mentaliteitswijziging ten opzichte van vroeger. We beschouwen de inhoudelijke afbakening die we hier maken vooral als een stabiele basis om van te vertrekken, en dus niet als een eindpunt. Vanuit deze basis willen we ook gemeenten ondersteunen bij hun uitdagingen op vlak van zorg, samenleven, welvaart,… Bij evoluties zoals bijvoorbeeld de afnemende rol van de provincie, wil DDS snel kunnen schakelen om de gemeenten te ondersteunen.

VERBINDEND PLATFORM

DDS is een netwerkorganisatie, in de eerste plaats van de deelnemende gemeenten. Daarnaast zal ze hogere overheden en andere publieke en private partners engageren rond het regionaal project.

Die samenwerking zal de regio en de gemeenten baat brengen op drie vlakken:

  • Versterking van de lokale bestuurskracht. Door het delen van kennis en capaciteit tussen gemeenten wil DDS de onderlinge samenhang en expertise van gemeenten versterken. Klantvriendelijkheid ten aanzien van de gemeenten vormt het centrale uitgangspunt;
  • Vergroten van de efficiëntie en effectiviteit van regionale samenwerking. We werken actief aan het -bundelen van krachten op regionaal niveau. DDS wil de bestuurlijke verrommeling op regionaal niveau tegengaan. Door een platform te zijn voor verschillende samenwerkingsverbanden wil DDS de regio op een efficiëntere en effectievere manier organiseren. We leggen samen de link naar andere regio’s;
  • Meer middelen en projecten aantrekken naar de regio. We bundelen de krachten van publieke en private partners ten aanzien van hogere beleidsniveaus. DDS vormt een platform voor samenwerking met het middenveld, ondernemers en kennisinstellingen volgens een quadruple helix benadering. Vertrekkend van een gezamenlijk opgebouwde regionale visie, wil DDS actief samenwerken met het provinciebestuur, de Vlaamse en federale overheid, mobiliteitspartners als de NMBS en De Lijn, etc.

VERBINDENDE INSTRUMENTEN

DDS zal nieuwsoortige instrumenten inzetten om haar ambities te realiseren, inclusief open databronnen, ICT en technologie. Deze instrumenten zijn een belangrijke schakel in modern en efficiënt bestuur. Denk maar aan digitale dienstverlening, online participatie, communicatie via sociale media,… Technologie en digitalisering zijn ook hefbomen om elk van de transities die we hierboven beschreven, te ondersteunen. Op vandaag wordt hier via verschillende kanalen versnipperd op ingezet. DDS kan een belangrijke rol spelen in het bundelen van deze inspanningen en zo bijdragen aan het realiseren van een slimme regio.