De ambitie van de oprichters van de dienstverlenende vereniging Dender-Durme-Schelde (DDS) was niet min. Negen gemeenten bundelden in 1970 de krachten om de welvaartsachterstand in de regio Dendermonde-Wetteren aan te pakken.

De vereniging organiseerde de voorbije jaren haar activiteiten rond vier doelstellingen:

  1. Het bevorderen van de lokale en regionale tewerkstelling, het versterken van het eigen economisch weefsel en het terugdringen van de pendelarbeid. Dit concretiseerde zich in hoofdzaak in de realisatie van bedrijventerreinen;
  2. Het aanpakken van leegstaande en verwaarloosde woningen en de betaalbaarheid van het wonen verzekeren voor jonge tweeverdieners, door bouwgronden beschikbaar te stellen en huurwoningen aan te bieden in het segment tussen sociale huisvesting en private ontwikkeling;
  3. Toeristische en recreatieve ontwikkeling van de regio, via het uitbaten van het recreatiedomein Nieuwdonk in Berlare. Het eigenaarschap en het beheer van het domein werd vanaf 2019 overgedragen aan het provinciebestuur;
  4. Afvalinzameling en -verwerking, vanuit de visie dat welvaart, gezondheid en leefomgeving zijn gekoppeld. Sinds 2004 is het afvalbeheer in de regio afgesplitst en ondergebracht in de intercommunale Verko.

DDS leverde de voorbije decennia een betekenisvolle bijdrage aan de ontwikkeling van de regio met tal van projecten. Op economisch vlak zijn de meest recente realisaties de bedrijventerreinen D’Helst in Lebbeke, Koedreef en Vantegem in Wetteren en Hoogveld J in Dendermonde. Op deze terreinen verdubbelde zowel het aantal arbeidsplaatsen (van 827 naar 1.805) als het aantal bedrijven (van 48 naar 75).

Ook op het vlak van wonen werd heel wat gerealiseerd, met niet alleen koopwoningen, maar op vandaag ook 229 wooneenheden en 6 handelspanden in de verhuurportefeuille. Vorig jaar werden nog twee nieuwe appartementsgebouwen opgeleverd. Daarnaast werd gewerkt aan restauratie (vb. Begijnhof Dendermonde), herbestemming (vb. voormalig gemeentehuis Serskamp) en woonuitbreidingen (vb. Bellekouter Schellebelle).

Gemeenschappelijke belangen

De gemeenten in de regio hebben gemeenschappelijke belangen. Het leeuwendeel van de besturen heeft een vergelijkbare schaal en wordt met gelijkaardige uitdagingen geconfronteerd. Ze zoeken elkaar niet toevallig op in heel wat samenwerkingsverbanden. De regioscreening door het instituut voor de overheid toonde aan dat meer dan de helft van de samenwerkingsverbanden gedeeld wordt tussen de 9 DDS-gemeenten.